Redaksjonen kommenterer

Hva er egentlig psykopati?

Hva er psykopati?

Det pågår en debatt om hvorvidt psykopati er en egen diagnose eller en del av en annen diagnose, for eksempel antisosial personlighetsforstyrrelse. Selv om det er forskjeller i hvordan psykopati defineres og diagnostiseres, er det generelt enighet om at det er en personlighetsforstyrrelse som kjennetegnes ved manglende empati og moralsk ansvar.

Det er også flere teorier om hva som kan forårsake psykopati. Noen forskere mener at det kan være en biologisk årsak, som en skade i deler av hjernen som er ansvarlige for empati og moralsk ansvar. Andre mener at det kan være en kombinasjon av biologiske og miljømessige faktorer.

Når det gjelder den genetiske komponenten, så kan det være at visse genvariasjoner kan øke sannsynligheten for å utvikle psykopatisk personlighet. Enkelte studier har vist at det kan være en økt sannsynlighet for å utvikle psykopatisk personlighet hvis man har bestemte genetiske varianter.

Selv om dette kan stemme er det viktig å understreke at dette ikke er en ensbetydende årsak og at det også spiller inn andre faktorer.

Det er også viktig å merke seg at genetiske varianter ikke nødvendigvis bestemmer hvem som utvikler psykopatisk personlighet, men at den kan bidra til økt risiko for å utvikle psykopati.

Hva er årsaken til psykopati?

Det er flere teorier om hva som kan forårsake psykopati, og forskningen på området er fortsatt i utvikling.

Noen forskere mener at det kan være en kombinasjon av biologiske, miljømessige og sosiale faktorer som bidrar til utviklingen av psykopatisk personlighet.

GUNN BERIT LANDA SOLDAL Luftslottet

GUNN BERIT LANDA SOLDAL

BESTILL BOKEN I DAG

Les Gunn Berits bok Luftslottet som handler om hvordan det kan være å leve i et dysfunksjonelt forhold, se tegnene og ta noen grep. Diktnovellen viser også at det finnes håp for framtiden. Kanskje en tankevekker for noen i en lignende situasjon, og en hjelp til å snakke sant om livet. Dikt om lengt og svik, nederlag og knuste drømmer, men også om Guds kjærlighet og oppreising. Pris kr. 249,- Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Det er også en debatt om hvorvidt psykopati er en diagnose eller en personlighetstrekk.

Triune brain theory

En av de mest kjente teoriene om psykopati er den såkalte “triune brain theory,” utviklet av neuropsykolog Paul MacLean på 1950-tallet.

Paul MacLean mener at psykopater har en underutviklet hjerne, noe som gjør dem mindre i stand til å føle empati og moralsk forståelse.

Hjernen vår er bygget opp av tre separate deler, hver med sine egne funksjoner og kontroller.

Reptilhjernen, også kjent som ryggmargshjernen, er den eldste delen av hjernen og er ansvarlig for de mest grunnleggende instinktene våre, som å overleve og formere oss. Dette inkluderer automatiske responser som å puste og håndtere kroppstemperaturen, samt instinkter som å jakte og unngå fare.

Mellomhjernen, også kjent som limbisk systemet, ble utviklet hos dyr som begynte å ha mer avanserte følelser og atferd. Dette inkluderer følelser som frykt, aggresjon, sult og trøst, samt atferd som flokkdannelse og territoriell konkurranse. Mellomhjernen er også ansvarlig for hukommelse og læring, spesielt hukommelse som er relatert til emosjoner og instinkter.

Forhjernen, også kjent som neokortex, er den yngste delen av hjernen og er ansvarlig for de mest avanserte funksjonene våre, som språk, abstrakt tenkning og logikk. Dette inkluderer også evnen til å planlegge og organisere, samt å ha selvbevissthet og reflektere over våre egne handlinger.

Triune brain theory har vært gjenstand for mye kritikk siden det ble utviklet. Mange forskere mener at teorien overforenkler hjernens kompleksitet og gir en for reduksjonell forståelse av hjernen og dens funksjoner. Selv om teorien har noen svakheter, kan den likevel være nyttig for å forstå hvordan ulike deler av hjernen påvirker atferd og mentale prosesser.

Dårlig utviklet superego

En annen teori er psykodynamisk teori, utviklet av Sigmund Freud, som hevder at psykopater har en dårlig utviklet superego, eller moralsk kompass. Dette kan føre til at de er mindre i stand til å føle skyld eller skam for deres handlinger.

Ulike grader av psykopati

Det er også viktig å nevne at det finnes forskjellige grader av psykopatisk personlighet, og at ikke alle som har enkelte av de kjennetegnene som er ofte knyttet til psykopatisk personlighet, nødvendigvis er “fullblods” psykopater.

Det finnes også personer som har noen av kjennetegnene, men som ikke nødvendigvis utgjør en alvorlig trussel for omverdenen.

Det er viktig å forstå at personlighet er komplekst og at det ikke finnes noen enkel løsning eller kur for psykopati.

Psykopati er en alvorlig personlighetsforstyrrelse

Psykopati er et begrep som ofte brukes for å beskrive personer som har en alvorlig personlighetsforstyrrelse.

Disse personene har manglende empati og moralske normer, samt en tendens til å være manipulerende og utnyttende i sine relasjoner med andre.

En av de viktigste kjennetegnene ved psykopatisk personlighet er nettopp manglende empati. Dette betyr at en psykopat ofte har svært liten evne til å sette seg i andres situasjon og forstå deres følelser og behov. I stedet er de mer opptatt av å oppnå sine egne mål, uansett hva dette krever av andre.

En annen viktig egenskap ved psykopatisk personlighet er manglende moralske normer.

En psykopat kan ha svært lite respekt for sosiale regler og lover, og kan være villig til å begå alvorlige kriminalitet for å oppnå sine mål. De kan også være utnyttende og manipulerende i sine relasjoner med andre, og har gjerne liten eller ingen dårlig samvittighet etter å ha skadet andre.

En tredje viktig egenskap ved psykopatisk personlighet er en tendens til å være impulsiv og ta stor risiko.

En psykopat kan ha liten evne til å planlegge fremover og kan ta store risikoer uten å vurdere konsekvensene. De kan også ha svært liten evne til å lære av tidligere erfaringer.

Kriminell adferd

Personer med psykopatisk personlighet har også ofte en historie med kriminell atferd og utfordringer med å følge regler og lover.
Psykopater kan være svært vanskelige å oppdage, da de ofte er svært manipulerende og kan skjule sine sanne motiver.
De kan være svært suksessfulle i livet, spesielt i yrker som krever en høy grad av manipulasjon og forhandling. Imidlertid kan deres mangel på empati og moralske kompass føre til alvorlige problemer i relasjoner og i samfunnet som helhet.

Det er viktig å merke seg at det ikke finnes noen enkel test for å avgjøre om noen er en psykopat eller ikke, og at det ikke finnes noen entydig årsak til at noen utvikler en psykopatisk personlighet. Det er sannsynligvis flere faktorer som spiller inn, som både biologiske, miljømessige og sosiale faktorer.

Når det gjelder den genetiske komponenten, så kan det være at visse genvariasjoner kan øke sannsynligheten for å utvikle psykopatisk personlighet, men det er viktig å understreke at dette ikke er en ensbetydende årsak og at det også spiller inn andre faktorer. Det er også viktig å merke seg at genetiske varianter ikke nødvendigvis bestemmer hvem som utvikler psykopatisk personlighet, men kan bidra til økt risiko.

Det er også viktig å nevne at det finnes forskjellige grader av psykopatisk personlighet, og at ikke alle som har enkelte av de kjennetegnene som er ofte knyttet til psykopatisk personlighet, nødvendigvis er “fullblods” psykopater. Det finnes også personer som kanskje har noen av kjennetegnene, men som ikke nødvendigvis utgjør en alvorlig trussel for omverdenen.

Psykopati er ikke er en diagnose

Det er viktig å merke seg at begrepet “psykopati” ikke er en diagnostisk kategori som finnes i Diagnostisk og statistisk manual for mentalforstyrrelser (DSM) eller Internasjonal statistisk klassifisering av sykdommer og relaterte helseproblemer (ICD), men det brukes i klinisk og forskningssammenhenger.

Veronica Kristoffersen

BESTILL BOKEN I DAG

Les Veronica Kristoffersen personlige bok som oppfølging til suksessboken "Jeg er fremdeles her". Boken står støtt på egne ben og tar deg gjennom en reise fra hun våknet opp etter sitt selvmordsforsøk. Hun kommenterer sin reise og deler sine opplevelser med små dikt. Hun er den første som sto frem i en bok under fullt navn og fortalte ALT om livet med en psykopat. Pris kr. 249,- pluss frakt (kr.50,-) Du betaler når du får boken.

 • Skriv inn din e-post og du kommer til en side hvor du bekrefter din adresse

Det er også viktig å merke seg at begrepet “psykopati” ikke er det samme som “sosiopati” eller “antisosial personlighetsforstyrrelse”, som er en formell diagnose som kan gis av en lege eller psykolog. Sosiopater og personer med antisosial personlighetsforstyrrelse kan ha noen av de samme kjennetegnene som psykopater, men det er viktige forskjeller mellom disse begrepene og diagnosene.

Hare’s psykopati sjekk

Hare’s psykopati sjekk, også kjent som PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised), er et verktøy som brukes til å vurdere om en person har psykopatisk personlighet. Det ble utviklet av Dr. Robert Hare, en kanadisk psykolog, og er en av de mest brukte metodene for å diagnostisere psykopati.

Sjekklisten består av 20 kriterier, som er inndelt i to kategorier: interpersonelle og affektive trekk og antisosiale og impulskontrolltrekk. Kriteriene inkluderer ting som manipulasjon, løgn, emosjonell kaldhet, og manglende ansvarlighet. Det kan gi poeng mellom 0-40, jo høyere poeng jo høyere sannsynlighet for psykopati.

Det er viktig å merke seg at PCL-R ikke er en diagnose i seg selv, og at det krever profesjonell vurdering for å avgjøre om en person har psykopatisk personlighet. Det er også viktig å merke seg at det er kritikk mot metoden for å være for subjektiv og ikke å ta hensyn til kulturelle forskjeller. Det er derfor viktig å få en komplett evaluering fra en kvalifisert fagperson for å avgjøre om en person har psykopatisk personlighet.

 1. Glatt/overfladisk sjarme
 2. Grandios selvfølelse
 3. Behov for stimulans/tilbøyelighet for kjedsomhet
 4. Patologisk løgnaktighet
 5. Listig/manipulerende
 6. Manglende skyldfølelse eller dårlig samvittighet
 7. Grunnleggende følelsesløshet
 8. Hjerteløs/manglende empati
 9. Parasittisk livsstil
 10. Dårlig atferdskontroll
 11. Promiskuøst seksuelt atferd
 12. Tidlige atferdsproblemer
 13. Manglende realistiske langsiktige mål
 14. Impulsivitet
 15. Uansvarlighet
 16. Manglende evne til å akseptere ansvar for egne handlinger
 17. Mange kortvarige ekteskap
 18. Kriminalitet i ungdomsårene
 19. Innkalt til soning etter brudd på vilkår for betinget fengselsstraff
 20. Kriminell adferd på flere områder

En person som kan kalles en psykopat, vil ofte ha en tendens til å være impulsiv og ikke kunne planlegge for fremtiden. De kan også ha vanskeligheter med å føle empati eller sympati for andre, og kan ha en tendens til å manipulere andre for å få det de vil. De kan også være svært selvsentrerte og ha liten evne til å føle skyld eller skam.

Merk at ikke alle psykopater er kriminelle eller farlige. Noen psykopater fungerer godt i samfunnet og harvellykkede karrierer, for eksempel i politikk eller forretningsverdenen.

Behandling

Behandling av psykopati kan være utfordrende, da de fleste psykopater ikke ser på seg selv som å ha et problem eller ønsker å endre seg.

Det er viktig å merke seg at det ikke finnes noen “kur” for psykopati, og at behandlingen ofte fokuserer på å hjelpe personen med å håndtere sine symptomer og lære å leve et mer positivt og produktivt liv.

Behandling kan ofte være et langvarig og krevende prosess, og det kan være viktig å ha realistiske forventninger til hva som kan oppnås gjennom behandling.

Personer med psykopatiske trekk kan i noen tilfeller bli hjulpet av terapi eller medisinering. Terapi kan hjelpe en med psykopatiske trekk med å lære å forstå og håndtere følelser, forbedre relasjoner og håndtere konflikter på en mer produktiv måte. Medisinering kan være nyttig for å håndtere symptomer som impulskontrollproblemer eller aggresjon.

Det er også viktig å merke seg at ikke alle psykopater er farlige eller kriminelle. Mange psykopater kan ha vellykkede karrierer og relasjoner, og kan være i stand til å fungere godt i samfunnet. Likevel kan deres manglende empati og manglende evne til å forstå andres følelser føre til problemer i relasjoner og på jobb.

Enkelte forskere har vist at kognitiv atferdsterapi kan være effektivt for å hjelpe psykopater med å forstå og endre sine negative atferds- og tankemønstre. Dette kan inkludere å lære å forstå og regulere følelser, forbedre sosiale ferdigheter og lære mer om moral og etikk.

Medisinering kan også være nyttig i noen tilfeller, for eksempel for å behandle depresjon eller angst som kan være til stede hos personer med psykopatisk personlighet.

Det er viktig å understreke at det er et komplekst tema og det er viktig å snakke med en profesjonell for å få en diagnose og riktig behandling.

Les også:

Psykopaten, narsissisten og 4 andre personlighetsforstyrrelser

Diagnose: Psykopat! Kan noe gjøres?

Hvorfor psykopaten aldri kan forandres – koblingene finnes ikke som hos normale mennesker

Hva er en psykopat? Hjelp til selvhjelp

Engelsk utdypende gjennomgang av psykopatens kjennetegn

Kan man behandle en psykopat?

Behandling av kriminelle psykopater

Besøk også våre Facebooksider.

Hva tenker du om dette innlegget? Legg gjerne igjen din kommentar!

Klikk helt nederst på «Leave a reply». NB! Skriv «Anonym» om du ikke vil oppgi ditt navn. Din e-postadresse må oppgis, men den blir ikke synlig for andre.

Har du en personlig historie du ønsker å få presentert som Leserhistorie – med egne ord? Send din historie til oss! Du trenger ikke være redd for hvor godt du skriver, vi hjelper deg gjerne med teksten. Vi redigerer den, passer på at den er anonymisert, illustrerer og legger den ut som leserhistorie. Du kan også sende signerte innlegg om du ønsker å skrive generelt under fullt navn. Send mail til redaksjonen@psykopaten.info –  Om ønskelig sender vi deg teksten til deg for gjennomsyn før den legges ut.

Kunnskap er det beste våpenet i kampen mot psykopati. Du hjelper deg selv og andre om du deler innlegget på Facebook eller i andre sosiale medier! Å være utsatt for en psykopat er skambelagt, og det er til stor hjelp for andre ofre er å lese at de ikke står alene og at det finnes en mulighet til å komme fri fra psykopatens grep. Husk at det kan være ofre for psykopaten blant dine venner! 

Er du på LinkedIn? Legg gjerne til Tom Aage i redaksjonen på Facebook og LinkedIn.

Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!
×
Redaksjonen Administrator
Psykopaten.info har siden 2014 vært norges ledende nettsted om psykopater, narsissister og andre med dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Vårt mål er å støtte ofrene!

Comment here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.